Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Połącz z Facebookiem
Załˇż konto!

Regulamin

Regulamin Gry Gramafia


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną określa warunki korzystania z Gry udostępnianej przez Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A (kod pocztowy: 04-028), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277904, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, NIP 701-00-63-804, Netshare.pl posiada adres elektroniczny kontakt@mojamafia.pl .
2.    Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
3.    Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://www.gramafia.pl oraz w siedzibie Netshare Sp. z o.o. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
§ 2
DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ
Poniższe pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
Gra - , tekstowa, wieloosobowa, mafijna gra online dostępna na stronie internetowej pod adresem http://www.gramafia.pl.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w Grze, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Netshare. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
Materiały – teksty, filmy i zdjęcia umieszczane przez Użytkowników w Grze.
Kredyty – wirtualne punkty, które Użytkownik zbiera w Grze oraz które może zakupić poprzez zakładkę „kup kredyt”. Kredyty umożliwiają używanie różnych funkcjonalności Gry oraz jej rozwijanie.
Konto - konto w Grze o określonym przez Użytkownika loginie i haśle.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Netshare a Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
Netshare – Netshare.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 3
ZAWARCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1.    Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Gry jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Netshare. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2.    Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Netshare o korzystanie przez Użytkowników z Gry, o treści tożsamej z Regulaminem, zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
3.    Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
4.    Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Netshare w dowolnej formie. Netshare zaleca rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@gramafia.pl .
5.    Po rozwiązaniu Umowy Konto i wszystkie powiązane z nim dane zostaną usunięte. Netshare może usunąć Materiały, ale nie jest do tego zobligowana.
6.    Netshare ma prawo rozwiązać Umowę, za wypowiedzeniem na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Netshare w zakresie objętym Regulaminem.
7.    Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi opisanej w Regulaminie.
8.    Netshare będzie miała prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie zmiana zasad korzystania z Gry mająca na celu:
a.    ułatwienie Użytkownikom korzystania z Gry,
b.    wprowadzenie nowych funkcji do Gry wymagających opisania w Regulaminie,
c.    usunięcie funkcjonalności opisanych w Regulaminie, których Netshare nie może utrzymać z powodów technicznych,
d.    konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
9.    W przypadku zmiany Regulaminu Netshare jest zobowiązana przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:
a.    dotychczasowego Regulaminu,
b.    nowego Regulaminu,
c.    dotychczasowego regulaminu z zaznaczonymi na kolorowo fragmentami regulaminu które ulegają  zmianie.
10.    Każdy Uczestnik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Netshare w dowolnej formie. W celu rozwiązania Umowy Netshare zaleca przesłanie na adres e-mail: kontakt@Netshare.pl prośby o usunięcie Konta. np. kliknięcia na guzik „nie akceptuję” co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy).
11.    Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 60 kolejnych dni kalendarzowych. 
12.    Po rozwiązaniu umowy Konto Użytkownika nie będzie dla niego dostępne.
13.    Gra polega między innymi na odgadywaniu przez Użytkownika jej funkcjonalności i korzystania z nich według jego decyzji. Gra podlega nieustannemu rozwojowi. Najczęściej rozwój ten przejawia się wprowadzaniem nowych funkcjonalności, które mają ją uatrakcyjnić. Dlatego też zmiana funkcjonalności Gry nie jest zmianą Umowy.
14.    Dla prawidłowego korzystania z Gry niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”, obsługą „javascript” i „flash”.
15.    Aby móc korzystać z Gry Użytkownik powinien się zarejestrować. Można tego dokonać na stronie http://www.gramafia.pl/register/ . Po zarejestrowaniu Użytkownik Uzyskuje dostęp do Konta poprzez hasło.
16.    Przed zarejestrowaniem w Grze Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia.
17.    Zabroniona jest rejestracja przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
18.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Gry w sposób zgodny z Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami netykiety.
19.    W zasobach Netshare zabrania się:
•    umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza materiałów o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz publikacji wszelkich innych podobnych w treści i działaniu materiałów.
•    umieszczania materiałów, które nie są własnością Użytkownika lub co do których nie posiada on odpowiednich praw;
•    umieszczania materiałów zawierających komercyjne ogłoszenia bądź reklamy innych podmiotów;
•    podejmowania przez Użytkownika bezprawnych działań wymierzonych w chronione prawem dobra Netshare;

20.    Użytkownik może zmieniać swoje dane logując się do Konta. Konto jest miejscem w Grze zawierającym informacje o Użytkowniku.
21.    Strona www.gramafia.pl pozwala Użytkownikowi zarządzać Grą oraz grać z innymi Użytkownikami w Grę.
22.    Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat Gry pisząc na adres kontakt@mojamafia.pl .
§ 4
KORZYSTANIE Z GRY
1.    Netshare Udostępnia Grę i publikuje teksty, obrazki i inne treści. Użytkownik może do pewnego stopnia modyfikować layout i zawartość Gry.
2.    Bez uzyskania pisemnej zgody od Netshare, treści nie mogą być kopiowane, przekazywane ani używane do celów innych, niż granie w Grę. treści przeznaczone są wyłącznie do użycia w kontekście Gry.
3.    Zabronione jest używanie narzędzi typu skrypty, boty lub plug-iny, które mogłyby dać Użytkownikowi nieuczciwą przewagę nad innymi Użytkownikami. Zabronione jest również omijanie lub wyłączanie któregokolwiek z systemów zabezpieczających Grę lub stronę www.gramafia.pl.
4.    Gra pozwala na wysyłanie wiadomości lub postowanie wiadomości poprzez czat, komunikator, forum i inne zasoby.
6.    Użytkownik może umieszczać Materiały w Grze w miejscach dla nich przeznaczonych. Netshare nie jest zobligowana do płacenia za umieszczone Materiały.
7.    Poprzez umieszczenie Materiałów w Grze Uczestnik potwierdza, iż przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do umieszczanych Materiałów.
8.    Z chwilą umieszczenia Materiału w Serwisie Uczestnik udziela Netshare licencji nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
b.    zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną;
c.    zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką cyfrową i optyczną;
d.    zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką magnetyczną;
e.    wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;
f.    digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
g.    inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
h.    używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
i.    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
j.    wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
k.    sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;
l.    wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów;
9.    Materiały nie mogą:
-    zawierać hiperłączy do zewnętrznych stron ze szkodliwą zawartością (na przykład nadmiernej ilości pop-upów, wirusów i spyware);
-    zawierać gróźb, informacji fałszywych, obraźliwych, ofensywnych, pornograficznych, dyskryminujących lub szerzących nienawiść;
-    zawierać schematów piramidowych, łańcuszków, wiadomości o treści komercyjnej i filantropijnej;
-    stwarzać wrażenia, że Użytkownik jest asystentem lub reprezentuje Netshare,
-    zawierać materiałów, które łamią prawa autorskie, w tym obrazków lub linków do własności intelektualnej osób trzecich bez ich zgody.
10.    Użytkownik może korzystać z forum dostępnego w Grze.
11.    Zabronione jest oskarżanie innych Użytkowników w postach. Jeżeli Użytkownik podejrzewa innego Użytkownika o zachowanie niezgodne z Regulaminem wówczas powinien zgłosić to moderatorowi na adres kontakt@Netshare.pl Netshare podejmie odpowiednie działania.
12.    Forum służy między innymi do odsyłania do pewnych informacji. Aby to odsyłanie było zorganizowane i użyteczne, należy przestrzegać poniższych zasad:
-    przed otwarciem tematu należy sprawdzić, czy pytanie nie zostało już zadane wcześniej,
-    nowy temat należy zamieszczać w odpowiedniej sekcji forum,
-    nie ma obowiązku odpisywania na posty,
-    zabronione jest promowanie innych stron internetowych na forum.
13.    Grając w Grę Użytkownik uzyskuje Kredyty poprzez wykonywanie różnych zadań w Grze . Kredyty umożliwiają korzystanie z różnych funkcjonalności Gry.
14.    Użytkownik ma możliwość również zakupu Kredytów.
15.    Użytkownik ma możliwość zakupu Kredytów poprzez zakładkę „Kup Kredyt” która przekierowuje Użytkownika do systemu płatności.
16.    Netshare przekierowuje do serwisów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie. W serwisach tych Użytkownicy dokonują płatności na zasadach określonych w regulaminach dostępnych przy każdym z tych systemów.
17.    Kredyty są dostępne w Grze dla Użytkownika bezpośrednio po dokonaniu zakupu.
18.    W przypadku gdy na Koncie użytkownik posiada zarówno Kredyty uzyskane w Grze poprzez wykonywanie różnych zadań w Grze jak również kredyty zakupione wówczas przy ich wydawaniu w Grze w pierwszej kolejności Użytkownik płaci Kredytami zakupionymi.
19.    W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Kredyty, które zakupił.
20.    W przypadku rozwiązania Umowy Netshare zwróci Użytkownikowi wszystkie pieniądze jakie Netshare uzyskała z zakupu przez Użytkownika żetonów.
21.    W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za zakupione żetony należy zwrócić się pisemnie bądź w formie elektronicznej wskazując dane umożliwiające dokonanie przelewu.
22.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o zakup Kredytów w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy pod warunkiem, że nie wydał Kredytów w Grze. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres korespondencyjny Netshare lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@Netshare.pl.
23.    Netshare zachowuje ogólne statystyki odwiedzin, aby wykrywać potencjalne oszustwa i nadużycia. Informacje te zawierają adresy IP komputerów, z których łączono się ze stroną gramafia.pl  , oraz nazwę Użytkownika i informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika,
24.    Redefie  używa ciasteczek. Ciasteczko to mały plik wysyłany wraz ze stronami strony gramafia.pl, aby umożliwić analizę zachowania Użytkownika. Możesz nie akceptować plików Cookiem, ale to może ograniczyć funkcjonalność i łatwość korzystania z Gry.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Rejestracja w Grze poprzedzona jest akceptacją Regulaminu.
2.    Rejestracja w Grze oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 od Netshare  na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie oraz materiałów promocyjnych Netshare i stron pokrewnych.
3.    Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Netshare danych osobowych podanych przy rejestracji lub w innym terminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Netshare będzie przetwarzał dane osobowe jedynie na potrzeby realizacji Umowy. Do przetwarzania danych osobowych przez Netshare Sp. z o.o. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora. Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
4.    Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi w dowolnym terminie i dowolnej formie.
5.    Netshare ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej.
6.    Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
7.    Zgłaszanie  przez Użytkowników zapytań, uwag i sugestii dotyczących Serwisu Netshare, następuje za pośrednictwem emaila dostępnego na stronie Netshare w zakładce „Redakcja” pod adresem kontakt@mojamafia.pl.
8.    W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie znajdują między innymi przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
9.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2012 r.